Mjete falas në internet: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Transformimi për të kryer
Kërkesat mund të kryhen duke përdorur metoda HTTP GET ose HTTP POST. Përgjigja është gjithmonë në formatin JSON.
parametër vlerë përshkrim
kërkohen text Tekst për hash (UTF-8)
algo algoritmi

kërkesë

përgjigje

Kliko POST ose GET për të parë përgjigjen

gabimet e mundshme

R7ERR_UPLOAD_FAILED Ngarkimi dështoi R7ERR_OVER_10MB Teksti ishte më i madh se 10 MB

shembuj të kodit

Më poshtë kampionet e kodit përditësohen automatikisht kur ndryshoni parametrat e mësipërm
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery