Mjete falas në internet: Image Converter Subtitles Converter Subtitles Finder Imgur Downloader
c
Ky funksion shndërron faqen e internetit në formatin HTML në një imazh, tekst ose PDF.
Kërkesat mund të kryhen duke përdorur metoda HTTP GET ose HTTP POST. Përgjigja është gjithmonë në formatin JSON.
parametër vlerë përshkrim
kërkohen url URL e internetit
format Formati i outputit

kërkesë

përgjigje

Kliko POST ose GET për të parë përgjigjen

gabimet e mundshme

R7ERR_INVALID_URL URL e pavlefshme. Përkrahur janë http: // dhe https: // R7ERR_TIMEOUT Duke bërë faqen e internetit mori shumë kohë R7ERR_CONV_FAILED Konvertimi dështoi

shembuj të kodit

Më poshtë kampionet e kodit përditësohen automatikisht kur ndryshoni parametrat e mësipërm
curl
wget
aria2
php
javascript

curl, method POST


	
	

curl, method GET


wget, method POST


	
	

wget, method GET


aria2, method GET

		

php, method GET	

php, method GET, using curl


	
	

php, method POST, using curl


javascript, method GET, using XMLHttpRequest

			
			
	

javascript, method GET, using jquery